STT MÃ PHIM ĐỘ DÀY (Mil) ĐỘ XUYÊN SÁNG (%) ĐỘ PHẢN GƯƠNG (%) ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM (%) ĐỘ NGĂN TIA HỒNG NGOẠI (%) TỔNG CẢN NHIỆT (%)
1 B- 20S/ SI 15 2 MIL 25 54 99 85 85
2 B–15 GREEN 2 MIL 10 32 99 90 85
3 B – 15BLUE 2 MIL 20 40 99 80 85
4 B- 35S 2 MIL 30 28 99 80 80
5 GR-SVGR 1,5 MIL 10 35 99 80 85
6 Q7-05BK 2 MIL 05 08 99 70 80
7 Q7 -20BK 2 MIL 20 12 99 50 70
8 SAFETY 4M 4 MIL 90 08 99 10 0
9 UV – 8080 2 MIL 80 10 100 80 60
10 UV- 1590 2 MIL 15 08 100 90 90
11 UV- 3090 2 MIL 35 08 100 85 85
12 IR – 0590 2 MIL 05 08 99 85 90
13 UV – 7090 2 MIL 70 10 100 85 65
14 IR – 1599 2 MIL 20 10 99 99 90
15 SF -05100 3 MIL 05 08 99 95 95
16 SF- 35100 3 MIL 40 08 99 85 80
17 UV- 60100 2 MIL 60 08 100 99

70

Bảng thông số kỹ thuật các mã phim cách nhiệt NANOFILM:

UV60100, SF35100, SF05100, IR1599, UV7090, UV3090, UV1590, IR1599, IR8080, Safety 4mil, Q7-05BK, Q7-20BK, GR-SVGR, SI15, B-35S, B-15 15BL, B-15Green

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.