Bảng giá phim cách nhiệt của Nanofilm

Bảng giá phim cách nhiệt ô tô

4 chổ

Số chổ 4
Kính LáiA70 - 1,700,000
Kính Sườn TrướcCX15/CX05 - 600,000
Kính Sườn SauCX15/CX05 - 600,000
Kính HậuCX15/CX05 - 600,000
Tổng Cộng3,500,000đ
Số chổ 4
Kính LáiS70 - 2,100,000đ
Kính Sườn TrướcS30/S20/S15 - 900,000đ
Kính Sườn SauS30/S20/S15 - 900,000đ
Kính HậuS30/S20/S15 - 900,000đ
Tổng Cộng4,800,000đ
Số chổ 4
Kính LáiP70 - 2,600,000đ
Kính Sườn TrướcP20 - 1,500,000đ
Kính Sườn SauP15 - 1,500,000đ
Kính HậuP5 - 1,500,000đ
Tổng Cộng7,100,000đ

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT PHIM CÁCH NHIỆT 4 CHỔ

LLUMAR

Kính LáiAIR 65 - 2.400.000đ
Kính Sườn TrướcLAN 30/LAN10 - 1.000.000đ
Kính Sườn SauLAN 30/LAN10 - 1.000.000đ
Kính HậuLAN 30/LAN10 - 1.000.000đ
Tổng Cộng5.400.000đ
Kính LáiAIR 65 - 2.400.000đ
Kính Sườn TrướcAIR 18ST/ 05ST - 1.400.000đ
Kính Sườn SauAIR 18ST/ 05ST - 1.400.000đ
Kính HậuAIR 18ST/ 05ST - 1.500.000đ
Tổng Cộng6.700.000đ
Kính LáiNANO CERAMIC S70 - 3.500.000đ
Kính Sườn TrướcNANO CERAMIC S30/ S15 - 2.300.000đ
Kính Sườn SauNANO CERAMIC S30/ S15 - 2.300.000đ
Kính HậuNANO CERAMIC S30/ S15 - 2.500.000đ
Tổng Cộng10.600.000đ

Bảng giá phim cách nhiệt ô tô

7 chổ

Số chổ 7
Kính LáiA70 - 1,700,000đ
Kính Sườn TrướcCX15/CX05 - 600,000đ
Kính Sườn SauCX15/CX05 - 600,000đ
Kính HậuCX15/CX05 - 600,000đ
Tổng Cộng3,900,000đ
Số chổ 7
Kính LáiS70 - 2,100,000đ
Kính Sườn TrướcS30/S20/S15 - 900,000đ
Kính Sườn SauS30/S20/S15 - 900,000đ
Kính HậuS30/S20/S15 - 900,000đ
Tổng Cộng5,400,000đ
Số chổ 7
Kính LáiP70 - 2,600,000đ
Kính Sườn TrướcP20/P15/P5 - 1,500,000đ
Kính Sườn SauP20/P15/P5 - 1,500,000đ
Kính HậuP20/P15/P5 - 1,500,000đ
Tổng Cộng8,100,000đ

Bảng giá phim cách nhiệt 7 chổ

LLumar

Kính LáiAIR 65 - 2.400.000đ
Kính Sườn TrướcLAN 30/LAN10 - 1.000.000đ
Kính Sườn SauLAN 30/LAN10 - 1.000.000đ
Kính HậuLAN 30/LAN10 - 1.000.000đ
KhoangLAN 30/LAN10 - 700.000đ
Tổng Cộng6.100.000đ
Kính LáiAIR 65 - 2.400.000đ
Kính Sườn TrướcAIR 18ST/ 05ST - 1.400.000đ
Kính Sườn SauAIR 18ST/ 05ST - 1.400.000đ
Kính HậuAIR 18ST/ 05ST - 1.500.000đ
KhoangAIR 18ST/ 05ST - 900.000đ
Tổng Cộng7.600.000đ
Kính LáiNANO CERAMIC S70 - 3.500.000đ
Kính Sườn TrướcNANO CERAMIC S30/S15 - 1.000.0000đ
Kính Sườn SauNANO CERAMIC S30/S15 - 1.000.0000đ
Kính HậuNANO CERAMIC S30/S15 - 1.000.0000đ
KhoangNANO CERAMIC S30/S15 - 1.200.0000đ
Tổng Cộng11.800.000đ
Gọi ngay cho chúng tôi!
Liên hệ ngay cho chúng tôi!