Sự khác biệt đặc điểm vật liệu kính trước và sau khi dán film cách nhiệt