Khắc phục nhược điểm của kính bằng phim cách nhiệt