Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá phim cách nhiệt nhà kính?