Lan can kính ngoài trời có nên dán phim cách nhiệt nhà kính không?